Gezond Veilig Vitaal

Regioplan Twente: Kansengelijkheid, bestaanszekerheid, gezondheid en goede zorg voor alle inwoners van Twente

In Twente hebben vele organisaties uit zorg en welzijn hun krachten gebundeld en presenteren vol trots het regioplan Twente.

In het regioplan staat omschreven met welke thema’s en projecten de komende jaren aan de slag wordt gegaan. Het gezamenlijke initiatief roept tevens elke inwoner op om vanuit het Twentse noaberschap om te kijken naar elkaar en daarnaast ook te investeren in de eigen gezonde levensstijl. Met een groeiende zorgvraag en een afnemend aantal professionals in zorg en welzijn, komt de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning in Twente in gevaar. Verandering is noodzakelijk om zorg en welzijn beschikbaar te houden voor degenen die dit hard nodig hebben.

Aanspraak op gemeenschapskracht in Twente

De huidige zorgsituatie vereist een verandering in het denken: niet alles kan meer opgelost worden met zorg en ondersteuning alleen. Het toenemende aantal ouderen in Twente legt bijvoorbeeld druk op de zorg, terwijl het aantal mantelzorgers sterk afneemt. Ook de mentale gezondheid van jongvolwassenen staat onder druk: 47% van de jongeren en jongvolwassenen in Twente ervaart psychische klachten. Meer gebruik maken van de kracht van een hechte en betrokken gemeenschap is nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Gelukkig zijn er al mooie voorbeelden van deze gemeenschapskracht in Twente. Daaruit blijkt ook dat een beroep op gemeenschapskracht positieve effecten heeft voor inwoners, die meer eigen regie en zeggenschap ervaren.

Het voorkomen van ziekte en zorg vereist focus op preventie en welzijn en het stimuleren van mensen om zelf regie te voeren over hun gezondheid. We moeten slim omgaan met zorg, geld en werk, zodat mensen gezond, gelukkig en zelfstandig kunnen zijn.

Een regionale samenwerking

In 2023 zijn diverse landelijke akkoorden opgesteld op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Deze akkoorden benadrukken het belang van samenwerking tussen organisaties vanuit verschillende domeinen.

Twente is een regio waar van oudsher heel veel saamhorigheid zit om de uitdagingen van de toekomst op te pakken. Denk hierbij aan alle Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, inwonersvertegenwoordigers en vele zorg- en welzijnspartijen. Samen gaan deze partijen de uitdaging aan om te zorgen voor gezondheid en welzijn in Twente, ook in de toekomst.

Het regioplan is van en voor ons allemaal

Voor de uitwerking van het regioplan is een intensief proces gevolgd, waarin betrokken partners zoals gemeenten, zorgaanbieders en inwoners geraadpleegd zijn en input hebben kunnen geven. Met al deze input en alle cijfers en feiten uit het regiobeeld, hebben de regionale samenwerkingsverbanden Twente Beter en Twentse Koers een breed gedragen regioplan voor Twente opgesteld. Kansengelijkheid, bestaanszekerheid, gezondheid en goede zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Twente staan hierin centraal. Het is een unieke samenwerking, die kansen biedt om verschil te maken in het toekomstbestendig organiseren van zorg en welzijn. De thema’s en projecten waar we in Twente mee aan de slag gaan zijn heel breed en noodzakelijk. Van aanpakken van kinderarmoede en ketensamenwerking in de wijk bij ouderen en GGZ tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en digitalisering in de zorg.

Het is tijd om de mouwen weer op te stropen en samen verder aan de slag te gaan. Want samen kunnen we het verschil maken in het toekomstbestendig organiseren van de zorg en welzijn en het welbevinden voor de inwoners van Twente.