Gezond Veilig Vitaal

Planning & control-producten

Planning & Control (P&C) geeft inzicht in hoeverre SamenTwente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn.

Dit proces wordt samengevat in een zogeheten P&C-cyclus. Het doel van deze cyclus is om beheersing te krijgen over het beleid en de bedrijfsvoering van SamenTwente.

P&C omvat meer dan sturen op geld alleen: het is het geheel van activiteiten dat moet worden uitgevoerd om duidelijk te maken wat in een bepaalde periode moet gebeuren (planning), de voortgangsrapportage daarover, eventuele bijsturing en de uiteindelijke verantwoording (control).

Begroting, bestuursrapportage en jaarstukken

Op deze pagina vind je de begroting, de bestuursrapportage en de jaarstukken van SamenTwente.

In de begroting leggen wij vast welke doelen we stellen en welke middelen we hiervoor beschikbaar stellen. In de bestuursrapportage worden ontwikkelingen, zowel financieel als beleidsmatig, ten opzichte van de begroting beschreven. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de P&C-cyclus. In het jaarverslag leggen we verantwoording af in hoeverre we geslaagd zijn in het bereiken van onze doelstellingen en waar we geld aan hebben uitgegeven. In de jaarrekening geven wij inzicht in de financiële situatie van de organisatie.