Gezond Veilig Vitaal

Coalities

Bij SamenTwente zijn 3 ‘Coalitions of the Willing’ als gast ondergebracht.

Kennispunt Twente

Kennispunt Twente is een onderzoeksbureau zonder winstoogmerk.

Het versterkt de kennispositie van de 14 gemeenten in Twente door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. Bestuur, management en beleidsmedewerkers kunnen met deze kennis beleidskeuzes beter funderen en beargumenteren.

Kennispunt Twente geeft een impuls aan het komen tot meer informatie gestuurde besluitvorming door verschillende diensten en producten:

  • Dataproducten
  • Informatieproducten; statistieken, prognoses, dashboards en visualisaties
  • Kennisproducten zoals onderzoeksproducten en predictive analytics
  • Advies en kennisoverdracht, bijvoorbeeld aan gemeenteraden of in symposia

Kennispunt Twente participeert in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities en is de spil voor de kennisfunctie van gemeenten en SamenTwente. 

De focus in de werkzaamheden ligt op de volgende beleidsterreinen: sociaal domein, economie en arbeidsmarkt, bestuur, bedrijfsvoering, participatie en leefbaarheid en duurzaamheid. 

Bekijk ook de dashboards als: Twente arbeidsmarktmonitor en Twente index.

Hoe verhoudt deze coalitie zich tot de basistaken van SamenTwente

Kennispunt Twente is als gast ondergebracht bij SamenTwente, als herkenbare afzonderlijke eenheid met een eigen identiteit, aansturing en begroting.

Het ondersteunt de basistaken van SamenTwente, onder meer door de monitoring- en reflectiefunctie voor de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) uit te voeren (zie twentsemonitorsociaaldomein.nl) en intensief samen te werken met de GGD en andere relevante partners, bijvoorbeeld binnen de Twentse Koers met een gedeeld regiobeeld (zie twentsekoers.nl)

Meer over Kennispunt Twente opent nieuw scherm

Samen14

Samen14 is de vrijwillige samenwerking tussen deelnemende gemeenten voor de ambulante onderdelen van het Twents Model, Vervoer, Huishoudelijke Ondersteuning en Toezicht op Kwaliteit. Dit kunnen ook minder dan 14 gemeenten zijn. 

Hoe verhoudt deze coalitie zich tot de basistaken van OZJT binnen SamenTwente

Onder ‘de vlag’ van de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) worden de basistaken uitgevoerd op het gebied van jeugdhulp. Onder ‘de vlag’ van Samen14 worden de bovengenoemde coalitietaken uitgevoerd.

In het Meerjarenperspectief OZJT wordt deze scheiding tussen de basistaken en de coalitietaken nadrukkelijker zichtbaar.

OZJT en Samen14 zijn organisatorisch en beleidsmatig sterk met elkaar verbonden. Dit betekent dat in de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering vaak integraal wordt gewerkt. 

Besluitvorming moet echter plaats vinden in het daartoe bevoegde gremium. Voor de Samen14 onderdelen vindt de besluitvorming plaats in de colleges en vindt er tussen de deelnemende gemeenten bestuurlijke afstemming plaats in de regio.

Meer over Samen14 opent nieuw scherm

Twentse Koers

Een strategische samenwerking tussen de Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente/SamenTwente en provincie Overijssel. 

Twentse Koers werkt samen met meer dan 300 andere partners, zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties.

Met dit programma wordt er regionaal strategisch samengewerkt om de lokale uitvoering te versterken en echt impact te maken. Twentse Koers richt zich op domein overstijgend samenwerken tussen het gezondheids-, sociale en medische domein.

Twentse Koers bevordert de samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden in de regio, versterken we slagvaardigheid in het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Het programma is in 2017 gestart en onlangs verlengd tot 2027.

Er zijn 5 themalijnen ( jeugd, schulden en armoede, ouderen, psychisch kwetsbaren en preventie en gezondheid) en 22 projecten. Denk hierbij aan de implementatie van verschillende leefstijlinterventies, ketensamenwerking in de wijk rondom kwetsbare ouderen, de aanpak van wachtlijsten in de GGZ en vroeg-signalering van schulden.

Maar Twentse Koers doet nog veel meer

Het programma kent al vele mooie resultaten die niet alleen regionaal, maar ook landelijk opvallen. De Twentse Koers is uniek in Nederland. 

Hoe verhoudt deze coalitie zich tot de basistaken van SamenTwente

De Twentse Koers richt zich volledig op het domein van gezondheid, welzijn en zorg. Hiermee heeft het verbinding met het brede sociaal domein en werkt het samen met de verschillende organisaties binnen SamenTwente.

Twentse Koers werkt integraal en domein overstijgend samen. Hiermee richt het zich volledig op het versterken van de gezondheid van alle Twentse inwoners en de ondersteuning en zorg in Twente betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden.

Nieuwsgierig naar wat Twentse Koers nog meer doet? Kijk op Twentsekoers.nl

Meer over Twentse Koers opent nieuw scherm