Gezond Veilig Vitaal

Klachten

De medewerkers van onze organisatie doen hun uiterste best om iedereen naar behoren te helpen, te woord te staan en van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent. Je kan dan een klacht indienen bij de klachtfunctionaris.

Klachtenregeling SamenTwente

De klachtenregeling SamenTwente is een aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In de klachtenregeling SamenTwente staat omschreven hoe er binnen SamenTwente met een klacht wordt omgegaan.

Allereerst wordt er geprobeerd of de klacht via bemiddeling kan worden opgelost. Vaak lukt dit. Lukt dit niet, dan stelt de klachtfunctionaris een onderzoek in. Uit dit onderzoek komt een advies welke de klachtfunctionaris aan het bestuur voorlegt. Dit advies vermeldt of een klacht gegrond of ongegrond is. Is de klacht gegrond dan worden aanbevelingen voor verbeterpunten gedaan.

Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door SamenTwente kan je, afhankelijk van de wet waar jouw klacht betrekking op heeft, contact opnemen met ofwel De Nationale Ombudsman ofwel de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. De klachtfunctionaris zal je ook op deze mogelijkheid wijzen. De leden van beide commissies hebben geen enkele binding met SamenTwente en zullen een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over jouw klacht uitbrengen.

Klacht indienen

Je kunt jouw klacht mondeling, schriftelijk of via ons klachtenformulier indienen. Het klachtenformulier heeft onze voorkeur. Wil je liever via e-mail of brief je klacht indienen? Ons mailadres is klachten@samentwente.nl. Of bekijk onze contactgegevens.

Klachtenformulier invullen