Gezond Veilig Vitaal

Twentse Arbeidsmarktmonitor | Nog steeds veel vraag naar arbeid

“De Twentse arbeidsmarkt staat nog steeds enorm onder druk; het aantal banen blijft jaar op jaar groeien en is afgelopen jaar doorgestegen naar maar liefst 346.510.
In de zorg is de groei het grootst geweest; daar zijn 1.640 extra banen ontstaan.
Om de vacatures in de zorg te kunnen vullen gaat het Twentse netwerk ‘TAZ1’ aan de slag om, naast de reguliere match van vraag en aanbod, extra zijinstroom te organiseren. Daarvoor is onder andere een online omgeving ‘ZorgStart Twente’ ontwikkeld.”

Dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

[1;   TAZ staat voor; Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. Dit netwerk bestaat uit zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijspartners en de Twentse gemeenten en UWV ]

In 2023 is de werkgelegenheid in Twente met 2,6 procent gestegen. Twente telde 346.510 banen in 2023. Dit zijn 8.930 meer banen dan in 2022. Voor twee jaar op rij is de werkgelegenheid sterk gegroeid.
De cijfers van het eerste kwartaal 2024 laten wel zien dat het aantal vacatures licht afneemt en dat ook het aantal WW-rechten licht groeit. Sinds medio 2022 is het gemiddeld aantal vacatures waar het aantal kortstondig werklozen uit kon kiezen gedaald van 4,5 naar ruim 3. Er is evenwel nog steeds een grote vraag naar werkenden.

Opnieuw afname in aantal nieuwe vacatures

Het aantal nieuwe vacatures laat doorgaans in het eerste kwartaal een stijging zien. Dit is ook in 2023 het geval geweest. De drie opvolgende kwartalen van 2023 laten weer een daling zien, tot een totaal van 8.700 nieuwe vacatures in het vierde kwartaal van 2023. Dit zijn er 1.000 minder dan een kwartaal eerder, en 700 minder nieuwe vacatures ten opzichte van een jaar eerder.
Het aantal nieuwe vacatures in het vierde kwartaal is hiermee voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 onder de 9.000 gezakt.

Aantal openstaande vacatures verder afgenomen

De aanwas van nieuwe vacatures in de afgelopen jaren laat zich door de krapte op de arbeidsmarkt ook vertalen in een groot aantal openstaande vacatures in Twente. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2023 telde Twente 10.750 openstaande vacatures. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dit een afname van 1.150 openstaande vacatures (-9,7 procent). Vergeleken met een jaar eerder zijn er een tiende minder openstaande vacatures in Twente.

Sterkste daling openstaande vacatures bij technische beroepen

Vergeleken met het voorgaande kwartaal zijn er in het vierde kwartaal van 2023 twee beroepsklassen waar het aantal openstaande vacatures is opgelopen, namelijk binnen de commerciële beroepen en de ICT beroepen.
Binnen de eerste klasse is het aantal openstaande vacatures met 50 toegenomen, terwijl er binnen de ICT beroepen 250 vacatures zijn bijgekomen.
Er zijn zes beroepsklassen waar het aantal openstaande vacatures juist is afgenomen. De afname is het grootst in de technische beroepsklasse (-400). Ook in de beroepsklasse transport en logistiek (-300) is het aantal openstaande vacatures flink afgenomen.

Spanning op Twentse arbeidsmarkt daalt, maar blijft krap

Twente kent ook structureel een minder krappe arbeidsmarkt in vergelijking met omliggende regio’s. In de aangrenzende regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en regio Zwolle staan tegenover elke persoon met een kortdurig WW-recht meer vacatures open.
Ten opzichte van het derde kwartaal is in alle omliggende regio’s de arbeidsmarktspanning in het vierde kwartaal 2023 ook afgenomen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 is bij vier beroepsklassen de arbeidsmarkttypering in Twente veranderd. Voor alle beroepsklassen geldt dat zij van zeer krap naar krap zijn gedaald, en dus een minder krappe arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om agrarische, commerciële, managers, en transport en logistiek beroepen.

Aantal beroepsgroepen met zeer krappe arbeidsmarkt neemt verder af

Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal beroepsgroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt gedaald van 47 naar 41. Er zijn 28 beroepsgroepen waarbij sprake is van een krappe arbeidsmarkt, dat zijn er vier meer dan een kwartaal eerder.

Aantal WW-rechten in Twente gestegen in eerste kwartaal 2024

In maart 2024 telde Twente 6.005 mensen met een WW-recht. Jaarlijks is een stijging te zien aan het einde van het jaar, en het begin van een nieuw jaar.
Het eerste kwartaal van 2024 laat wel een duidelijk stijging zien van in totaal 673 meer WW-rechten in Twente.

Aantal WW-rechten bij jongeren in Twente neemt toe in eerste kwartaal 2024

Het aantal jongeren met een WW-uitkering is gestegen van 545 in december 2023 naar 593 in maart 2024.
In het eerste kwartaal is het aantal WW-rechten onder jongeren gestegen. De stijging is alleen in februari; zowel in januari als in maart is het aantal iets gedaald.

Hoge instroom in eerste kwartaal 2024 zorgt voor meer WW-rechten

In het eerste kwartaal van 2024 was de gemiddelde instroom in de WW 916 per maand, dat is 177 meer dan een kwartaal eerder. Tegen een hogere instroom staat een lagere uitstroom, van gemiddeld 730 per maand in het vierde kwartaal van 2023, naar gemiddeld 690 per maand in het eerste kwartaal van 2023. Per saldo leidt dit tot een hoger aantal WW-rechten.

Aantal Participatiewet-uitkeringen stabiel

Sinds voorjaar 2021 daalde het aantal Participatiewet-uitkeringen, zowel regionaal als landelijk. Per eind maart 2024 werden er in Twente 12.619 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 16 meer dan eind december 2023, een stijging van 0,1 procent. Eind maart 2024 lag het aantal Participatiewet-uitkeringen 0,1 procent onder het niveau van een jaar eerder, en 7,2 procent onder het niveau van januari 2021.

Het aantal jongeren met Participatiewet-uitkering in Twente stijgt verder

Ten opzichte van december 2023 zijn er 31 jongeren(huishoudens) meer met een Participatiewet-uitkering. Dit is een stijging van 1,9 procent. Voor de 45-plussers geldt dat ten opzichte van het vorige kwartaal het aantal Participatiewet-uitkeringen gelijk is gebleven. Het aantal Participatiewet-uitkeringen voor Twentenaren tussen de 27 en 45 jaar is licht afgenomen, met 0,5 procent.

In deze Twentse arbeidsmarktmonitor aandacht voor de resultaten van de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête van BIRO, het Bedrijven- en Instellingen Register van de provincie Overijssel.

Bijna 9.000 banen in Twente erbij in 2023

In 2023 is de werkgelegenheid in Twente met 2,6 procent gestegen. In 2022 was dat 3,1 procent.
Twente telt 346.510 banen in 2023. Dat zijn er 8.930 meer dan in 2022.
Het aantal vestigingen is ook toegenomen en bedraagt 64.500, dat is 3.340 (+5,5 procent) meer dan een jaar eerder. Landelijke cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Na periode van matige groei afgelopen twee jaar een sterke banengroei

Sinds 2014 – het jaar dat de economie zich voorzichtig kantelde van crisis naar herstel – heeft de Twentse economie elk jaar een banengroei gerealiseerd.
In 2014 lag het aantal banen nipt onder 300.000, om daarna in negen jaar tijd door te groeien tot 346.510 banen (+15,7 procent). Van deze banengroei zijn vier op de tien banen de laatste twee jaar ontstaan.


De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.
De Arbeidsmarktmonitor Twente is te vinden op de website Twentse Arbeidsmarktmonitor.nl