Gezond Veilig Vitaal

Wij innoveren

Wij signaleren ontwikkelingen, leggen dwarsverbanden en verzilveren kansen. Dit doen wij vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie. Samen met onze partners werken we aan de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst op het brede gebied van gezondheid.

We willen nóg meer data gedreven en kennis gestuurd werken als het gaat om vraagstukken en opgaven om inwoners gezond, veilig en vitaal te houden. Binnen SamenTwente beschikken de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties over veel en relevante data. Het delen van onze kennis en uitvoeren van verbindende data-analyses biedt mogelijkheden en kansen voor het nóg beter onderbouwen van de beleids- en besluitvorming van SamenTwente, de gemeenten, maatschappelijke partners en samenwerkingsverbanden in de regio. Door op deze manier te werken, leren we voortdurend van én met elkaar.

Om de kansen te verzilveren die SamenTwente biedt, is naast de uitvoerende taken, een signalerende en agenderende rol vanuit SamenTwente gewenst en nodig. Vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie en een sterke informatiepositie, kan SamenTwente ontwikkelingen signaleren, dwarsverbanden leggen en voorstellen doen voor mogelijke activiteiten.

In SamenTwente komen kennisnetwerken samen, waarmee we een regionale schakelfunctie hebben. Ook als het gaat om verbinding met bovenregionale of landelijke netwerken. Onze samenwerking sluit aan op én versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van gemeenten en maatschappelijke partners. We versterken de inhoudelijke verbinding. Preventie, gezondheidsbevordering en levenskwaliteit hebben daarin onze focus.

Als samenleving staan we voor grote maatschappelijke opgaven om inwoners gezond, veilig en vitaal te houden. In SamenTwente-verband werken we regionaal samen aan vraagstukken die te complex of te veelomvattend zijn voor partijen alleen en die voorbij het perspectief en de reikwijdte van afzonderlijke gemeenten reiken. In SamenTwente bundelen we krachten, kennis en kunde en pakken we lokaal vergelijkbare vragen gezamenlijk op.
     – Samantha Dinsbach, secretaris/directeur SamenTwente