Gezond Veilig Vitaal

Belangrijke aanpassingen in gemeenschappelijke regeling: Waarom waren ze nodig?

Onlangs zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling SamenTwente.
(meer…)

“We hebben een enorme veerkracht laten zien. Waren we er klaar voor? Nee. Op een pandemie als deze was niemand voorbereid. Hebben we het gefikst? Ja. Ik ben trots op onze prestatie” (meer…)

“De Twentse arbeidsmarkt staat nog steeds enorm onder druk; het aantal banen blijft jaar op jaar groeien en is afgelopen jaar doorgestegen naar maar liefst 346.510.
In de zorg is de groei het grootst geweest; daar zijn 1.640 extra banen ontstaan.
Om de vacatures in de zorg te kunnen vullen gaat het Twentse netwerk ‘TAZ1’ aan de slag om, naast de reguliere match van vraag en aanbod, extra zijinstroom te organiseren. Daarvoor is onder andere een online omgeving ‘ZorgStart Twente’ ontwikkeld.”

Dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

[1;   TAZ staat voor; Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. Dit netwerk bestaat uit zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijspartners en de Twentse gemeenten en UWV ]

In 2023 is de werkgelegenheid in Twente met 2,6 procent gestegen. Twente telde 346.510 banen in 2023. Dit zijn 8.930 meer banen dan in 2022. Voor twee jaar op rij is de werkgelegenheid sterk gegroeid.
De cijfers van het eerste kwartaal 2024 laten wel zien dat het aantal vacatures licht afneemt en dat ook het aantal WW-rechten licht groeit. Sinds medio 2022 is het gemiddeld aantal vacatures waar het aantal kortstondig werklozen uit kon kiezen gedaald van 4,5 naar ruim 3. Er is evenwel nog steeds een grote vraag naar werkenden.

Opnieuw afname in aantal nieuwe vacatures

Het aantal nieuwe vacatures laat doorgaans in het eerste kwartaal een stijging zien. Dit is ook in 2023 het geval geweest. De drie opvolgende kwartalen van 2023 laten weer een daling zien, tot een totaal van 8.700 nieuwe vacatures in het vierde kwartaal van 2023. Dit zijn er 1.000 minder dan een kwartaal eerder, en 700 minder nieuwe vacatures ten opzichte van een jaar eerder.
Het aantal nieuwe vacatures in het vierde kwartaal is hiermee voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 onder de 9.000 gezakt.

Aantal openstaande vacatures verder afgenomen

De aanwas van nieuwe vacatures in de afgelopen jaren laat zich door de krapte op de arbeidsmarkt ook vertalen in een groot aantal openstaande vacatures in Twente. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2023 telde Twente 10.750 openstaande vacatures. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dit een afname van 1.150 openstaande vacatures (-9,7 procent). Vergeleken met een jaar eerder zijn er een tiende minder openstaande vacatures in Twente.

Sterkste daling openstaande vacatures bij technische beroepen

Vergeleken met het voorgaande kwartaal zijn er in het vierde kwartaal van 2023 twee beroepsklassen waar het aantal openstaande vacatures is opgelopen, namelijk binnen de commerciële beroepen en de ICT beroepen.
Binnen de eerste klasse is het aantal openstaande vacatures met 50 toegenomen, terwijl er binnen de ICT beroepen 250 vacatures zijn bijgekomen.
Er zijn zes beroepsklassen waar het aantal openstaande vacatures juist is afgenomen. De afname is het grootst in de technische beroepsklasse (-400). Ook in de beroepsklasse transport en logistiek (-300) is het aantal openstaande vacatures flink afgenomen.

Spanning op Twentse arbeidsmarkt daalt, maar blijft krap

Twente kent ook structureel een minder krappe arbeidsmarkt in vergelijking met omliggende regio’s. In de aangrenzende regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en regio Zwolle staan tegenover elke persoon met een kortdurig WW-recht meer vacatures open.
Ten opzichte van het derde kwartaal is in alle omliggende regio’s de arbeidsmarktspanning in het vierde kwartaal 2023 ook afgenomen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 is bij vier beroepsklassen de arbeidsmarkttypering in Twente veranderd. Voor alle beroepsklassen geldt dat zij van zeer krap naar krap zijn gedaald, en dus een minder krappe arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om agrarische, commerciële, managers, en transport en logistiek beroepen.

Aantal beroepsgroepen met zeer krappe arbeidsmarkt neemt verder af

Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal beroepsgroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt gedaald van 47 naar 41. Er zijn 28 beroepsgroepen waarbij sprake is van een krappe arbeidsmarkt, dat zijn er vier meer dan een kwartaal eerder.

Aantal WW-rechten in Twente gestegen in eerste kwartaal 2024

In maart 2024 telde Twente 6.005 mensen met een WW-recht. Jaarlijks is een stijging te zien aan het einde van het jaar, en het begin van een nieuw jaar.
Het eerste kwartaal van 2024 laat wel een duidelijk stijging zien van in totaal 673 meer WW-rechten in Twente.

Aantal WW-rechten bij jongeren in Twente neemt toe in eerste kwartaal 2024

Het aantal jongeren met een WW-uitkering is gestegen van 545 in december 2023 naar 593 in maart 2024.
In het eerste kwartaal is het aantal WW-rechten onder jongeren gestegen. De stijging is alleen in februari; zowel in januari als in maart is het aantal iets gedaald.

Hoge instroom in eerste kwartaal 2024 zorgt voor meer WW-rechten

In het eerste kwartaal van 2024 was de gemiddelde instroom in de WW 916 per maand, dat is 177 meer dan een kwartaal eerder. Tegen een hogere instroom staat een lagere uitstroom, van gemiddeld 730 per maand in het vierde kwartaal van 2023, naar gemiddeld 690 per maand in het eerste kwartaal van 2023. Per saldo leidt dit tot een hoger aantal WW-rechten.

Aantal Participatiewet-uitkeringen stabiel

Sinds voorjaar 2021 daalde het aantal Participatiewet-uitkeringen, zowel regionaal als landelijk. Per eind maart 2024 werden er in Twente 12.619 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 16 meer dan eind december 2023, een stijging van 0,1 procent. Eind maart 2024 lag het aantal Participatiewet-uitkeringen 0,1 procent onder het niveau van een jaar eerder, en 7,2 procent onder het niveau van januari 2021.

Het aantal jongeren met Participatiewet-uitkering in Twente stijgt verder

Ten opzichte van december 2023 zijn er 31 jongeren(huishoudens) meer met een Participatiewet-uitkering. Dit is een stijging van 1,9 procent. Voor de 45-plussers geldt dat ten opzichte van het vorige kwartaal het aantal Participatiewet-uitkeringen gelijk is gebleven. Het aantal Participatiewet-uitkeringen voor Twentenaren tussen de 27 en 45 jaar is licht afgenomen, met 0,5 procent.

In deze Twentse arbeidsmarktmonitor aandacht voor de resultaten van de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête van BIRO, het Bedrijven- en Instellingen Register van de provincie Overijssel.

Bijna 9.000 banen in Twente erbij in 2023

In 2023 is de werkgelegenheid in Twente met 2,6 procent gestegen. In 2022 was dat 3,1 procent.
Twente telt 346.510 banen in 2023. Dat zijn er 8.930 meer dan in 2022.
Het aantal vestigingen is ook toegenomen en bedraagt 64.500, dat is 3.340 (+5,5 procent) meer dan een jaar eerder. Landelijke cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Na periode van matige groei afgelopen twee jaar een sterke banengroei

Sinds 2014 – het jaar dat de economie zich voorzichtig kantelde van crisis naar herstel – heeft de Twentse economie elk jaar een banengroei gerealiseerd.
In 2014 lag het aantal banen nipt onder 300.000, om daarna in negen jaar tijd door te groeien tot 346.510 banen (+15,7 procent). Van deze banengroei zijn vier op de tien banen de laatste twee jaar ontstaan.


De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.
De Arbeidsmarktmonitor Twente is te vinden op de website Twentse Arbeidsmarktmonitor.nl

Begin maart vonden er 2 bijeenkomsten plaats met raadsleden van alle gemeenten van Twente. (meer…)

Donderdagavond 7 maart en woensdagavond 13 maart vonden er bijeenkomsten plaats met raadsleden over een gezond, veilig & vitaal Twente. Het werkveld van SamenTwente. (meer…)

Innovatiefonds Twente BV en Innovatiefonds Overijssel I BV zijn gefuseerd. De samensmelting van deze 2 fondsen in de regio betekent een naadloze overgang van de investeringen en activiteiten van Innovatiefonds Twente naar Innovatiefonds Overijssel I. (meer…)

In Twente hebben vele organisaties uit zorg en welzijn hun krachten gebundeld en presenteren vol trots het regioplan Twente. (meer…)

“Jongeren krijgen blijvende aandacht vanuit het Twentse arbeidsmarktbeleid. Er wordt strak gemonitord of jongeren hun opleiding afmaken en op zijn minst een startkwalificatie behalen.
Ook wordt de jeugdwerkloosheid op de voet gevolgd en waar nodig wordt actief contact opgenomen om deze doelgroep te helpen weer terug te gaan naar school of om werk te vinden.”

Dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Het aantal jongeren (15 – 27 jaar) dat werkt, is sinds 2011 met 18 procent gestegen. Dat is 2,5 procenten meer dan landelijk.
In Twente leveren 72.700 jongeren tot 27 jaar een bijdrage aan de economie. Het aantal jongeren dat werk en (bij)baan combineert is gestegen van 59 procent in 2011 tot 68 procent in 2021.
De werkloosheid onder jongeren is gedaald tot 6,6 procent. In 2020 bedroeg de werkloosheid onder Twentse jongeren nog 10 procent.

Verder in de Twentse Arbeidsmarktmonitor van dit kwartaal

Lichte afname in aantal nieuwe vacatures

In het tweede kwartaal van 2023 is in Twente een iets sterkere daling in het aantal nieuwe vacatures te zien dan landelijk. In Twente is er ten opzichte van een kwartaal eerder een afname van 3,7 procent. Landelijk was deze daling iets minder groot (-2,6 procent).

Aantal openstaande vacatures licht toegenomen
Aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 telde Twente 12.600 openstaande vacatures. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dit een toename van 50 openstaande vacatures, d.i. een stijging van 0,4 procent. Vergeleken met een jaar eerder zijn er nog 5,6 procent minder openstaande vacatures in Twente.
De toename is landelijk wel iets groter dan in Twente. Landelijk steeg het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal van 2023 namelijk met 1,9 procent.

Spanning op Twentse arbeidsmarkt stijgt naar zeer krap

Na een daling van twee kwartalen op rij, waardoor de spanning zakte onder de grens voor een zeer krappe arbeidsmarkt, is deze in het tweede kwartaal van 2023 weer gestegen tot boven deze grens. De spanning bedraagt 4,05. Hiermee is de arbeidsmarkt in Twente weer zeer krap.
De spanning op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt ligt structureel boven die van Twente, en is nog steeds zeer krap in het tweede kwartaal van 2023.
Twente kent ook structureel een minder krappe arbeidsmarkt in vergelijking met omliggende regio’s.
In de aangrenzende regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en regio Zwolle staan tegenover elke persoon met een kortdurig WW-recht meer vacatures open. Dit verschil is echter gradueel. Maakt het voor een werkgever uit of er vier of vijf openstaande vacatures zijn per werkzoekende?

Aantal WW-rechten in Twente stijgt in derde kwartaal 2023

Na de seizoensgebonden stijging van het aantal personen met een WW-recht aan het eind van 2022 en begin 2023, en een daarop volgende daling, is het aantal in het derde kwartaal van 2023 gestegen met de grootste toename in augustus.
Sinds voorjaar 2021 is de ontwikkeling van het aantal WW-rechten in Twente vergelijkbaar met de landelijke ontwikkeling, waarbij Twente constant net onder de landelijke ontwikkeling scoort.

Stijging in WW-rechten in Twente vooral terug te zien bij jongeren in derde kwartaal 2023
In het tweede kwartaal van 2023 is het aantal Twentse jongeren met een WW-uitkering weer gedaald, maar vanaf juni is een stijging te zien. Hierdoor is in het derde kwartaal van 2023 het aantal jongeren met een WW-uitkering van 433 in juni 2023, gestegen naar 570 in september 2023.
Vergeleken met een jaar eerder is het aantal lopende WW-rechten in september 2023 onder Twentse jongeren met 31,3 procent toegenomen. Landelijk is de procentuele toename kleiner, namelijk 12,4 procent.

Aantal Participatiewet-uitkeringen daalt licht

Per eind september 2023 werden er in Twente 12.524 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 98 minder dan eind juni 2023, d.i. een daling van 0,8 procent.
Eind september 2023 lag het aantal Participatiewet-uitkeringen 0,3 procent onder het niveau van een jaar eerder en 6,4 procent onder het niveau van januari 2020.
Vergelijkbaar met de regionale ontwikkeling is landelijk ook een lichte daling zichtbaar. In juli 2023 lag het landelijk totaal 1,4 procent onder dat van een jaar eerder, terwijl Twente in dezelfde periode een daling van 0,2 procent liet zien in het aantal Participatiewet-uitkeringen.

Specials: Arbeidsmarktparticipatie naar leeftijd en Twentse jongeren

In deze Arbeidsmarktmonitor speciale aandacht voor de arbeidsmarktparticipatie naar leeftijd, en de jaarlijkse special over Twentse jongeren op de arbeidsmarkt.

Van alle 65 – 75-jarigen in Twente is bijna 1 op de 5 nog actief op de arbeidsmarkt.
De netto arbeidsparticipatie (de verhouding tussen de werkzame beroepsbevolking en alle 15 tot 75-jarigen) is in 2021 met een arbeidsdeelname van meer dan 80 procent het hoogst bij de leeftijdscategorieën 25-35, 35-45 en 45-55 jaar.
Van alle 15 – 25-jarigen in Twente is 70 procent werkzaam en bij 55 – 65 jarigen 72 procent. Tot slot verricht 17 procent van de Twentse 65 – 75-jarigen nog betaald werk. Vergeleken met omliggende arbeidsmarktregio’s is de arbeidsdeelname in alle leeftijdscategorieën verhoudingsgewijs iets lager in Twente.

Twentse jongeren op de arbeidsmarkt

Gedetailleerde cijfers over jongeren in Twente zijn beschikbaar tot en met 2021, enkele ook voor 2022 en (begin) 2023.
Begin 2022 telt Twente ongeveer 101.300 jongeren tussen de 15 tot 27 jaar oud. Zij vormen bijna zestien procent van de Twentse bevolking.
In 2011 waren er 61.600 werkende jongeren in Twente, dit is 66 procent van de totale groep jongeren. In 2021 is deze groep gegroeid tot 72.700 (73%).
Het aantal werkende jongeren is dus niet alleen in absolute, maar ook in relatieve zin toegenomen. Waren er in 2011 31.600 niet-werkzame Twentse jongeren, tien jaar later is dat aantal gedaald tot 27.200. Een afname van 13,9 procent. Landelijk is de afname met 13,1 procent ongeveer gelijk.

Twentse jongeren en onderwijs

Het aandeel jongeren dat onderwijs en werk combineert groeit. Van de totale groep jongeren in Twente volgt 64 procent formeel onderwijs, ook wel bekostigd onderwijs genoemd, en 36 procent doet dat niet. Landelijk is het percentage dat formeel onderwijs volgt lager (61 procent).

Het aantal Twentse jongeren tot 25 jaar dat een mbo-opleiding volgt, is in tien jaar tijd toegenomen met 2,9 procent (van 18.360 naar 19.040 studenten), maar is in de laatste twee schooljaren licht gedaald. Dit is het gevolg van de ontgroening, een dalend aantal jongeren, in Twente.
Vergelijkbaar met het mbo zijn er in het schooljaar 2022/’23 minder jongeren in Twente die deelnemen aan een hbo-opleiding. Ook landelijk is een daling te zien in het aantal jongeren dat een hbo-opleiding volgt.
In het collegejaar 2022/’23 is het aantal wo-studenten dat woont in Twente afgenomen, terwijl het aantal wo-studenten in Nederland nagenoeg gelijk bleef.

In Twente volgt 44 procent van de jongeren in het tertiair onderwijs een mbo-opleiding, tegen 40 procent landelijk. Het aandeel Twentse jongeren dat een hbo-opleiding volgt, is ongeveer gelijk aan het Nederlands gemiddelde; 35 procent in Twente tegen 34 procent landelijk.
Het aandeel dat een universitaire studie volgt, is in Twente kleiner dan gemiddeld in Nederland (21 procent Twente, 26 procent landelijk).

Twentse jongeren en werkloosheid

De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog en conjunctuurgevoelig. In 2022 bedraagt de Twentse jeugdwerkloosheid 6,6 procent. Ten opzichte van een jaar eerder (8,0%) is het werkloosheidspercentage onder jongeren gedaald met ruim 1,4 procentpunt.

Vier procent van de Twentse jongeren in 2021 is buiten beeld, dit zijn jongeren waarvan niet bekend is hoe zij de dag doorbrengen en van welk inkomen zij leven. Landelijk is deze groep iets groter.
Tussen 2011 en 2021 is het aantal Twentse ‘jongeren buiten beeld’ afgenomen met zo’n 100 jongeren.

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.

De Arbeidsmarktmonitor Twente is te vinden op de website van Kennispunt Twente

Sinds april is Harmjan Vedder (wethouder gemeente Enschede) lid van het dagelijks bestuur (DB) van SamenTwente. Vandaag stelt hij zich als dagelijks bestuurslid voor. (meer…)

Afname uitkeringen stagneert

“Het aantal banen in Twente is in 2022 verder gegroeid, naar een nieuw record in 10 jaar. Deze groei geeft mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt nog meer kansen om een baan te vinden. (meer…)